Imák

Néhány a mozgalmunk számára fontos ima:

Magnificat

Magasztalja lelkem az Urat, 
és szívem ujjong üdvözítő Istenemben. 
Tekintetre méltatta alázatos szolgálóleányát: 
Íme ezentúl boldognak hirdetnek az összes nemzedékek, 
mert nagyot művelt velem ő, aki Hatalmas: 
ő, akit Szentnek hívunk. 
Nemzedékről nemzedékre megmarad irgalma azokon, akik istenfélők. 

Csodát művelt erős karjával: 
a kevélykedőket széjjelszórta, hatalmasokat elűzött trónjukról, 
kicsinyeket pedig felmagasztalt; 
az éhezőket minden jóval betölti, 
a gazdagokat elbocsátja üres kézzel. 

Gondjába vette gyermekét, Izraelt: 
megemlékezett irgalmáról, 
melyet atyáinknak hajdan megígért, 
Ábrahámnak és utódainak mindörökké. 

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, 
miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. 

Kenyér és rózsák


Árpádházi Szent Erzsébet 
A jubileumi év végére 


Amikor gyermek volt, még a játékot is megszakította 
Amikor „élet-társasjátékot” játszol, csak olyan mezőre lépj, ahol úgy állhatsz, amilyen vagy és ahová eljutsz, az a bensőd legyen. 
A tövissel megkoronázott Jézus lábai elé tette koronáját 
Legyél nagy – olyan nagy, hogy kicsi lehess 
Olyan magabiztos, hogy annak a nagyságát, aki mindig nagyobb marad, hálásan elismerd. 
Ha olyan étel került az asztalra, amit a parasztoktól elvettek, böjtölt 
Álláspontod világos legyen és ússz az árral szemben, ha mások méltóságát lábbal tapossák 
Amikor férjének halálhírét megtudta, hangosan felkiáltott 
Tanulj meg nevetni és sírni, úgy ahogy a szíved érzi, és lépj át gyászod és örömöd valós korlátain 
A szegényeknek kenyeret osztott – rokonai pedig rózsát találtak kosarában 
Vedd és add mindkettőt – a kenyeret és a rózsát: 
Azt is, ami nélkülözés és azt is, ami fényt ad életedben. 
Harcolj az igazságosságért és gyakorold a gyengéd szeretetet. 
Szeretett gyermekeit mások védelmére bízta 
Különbség van gondoskodás és gondozás, szeretet és megszokás között. 
Engedd el az embereket és fedezd fel a lelki nyugalom szabadságát. 
Megalázva és megtörve ezt mondta: 
„Az élet olyan mint a nádszál, a folyó ugyan meggörbíti, utána azonban újra felegyenesedik, és újra virul.” 
Legyél lágy, hogy el ne törj, de tanulj meg ellenállni, hogy felegyenesedhess és ismét állhass. 
Jelmondata ez volt: „Az embereket vidámmá kell tennünk” 
Olyan boldogságot keress, ami hívő szívből fakad, 
Humorod pedig simogasson, ne tépjen. 
Beteg ember láttán, aki undorító sebeket viselt, azt mondta: 
„Milyen szép, hogy Krisztust fürdethetem” 
A betegségben fedezd fel a boldogságot, az ellenfélben a barátot, a hétköznapiban az istenit. 
Szemeid legyenek tiszták, hogy a világ is áttetsző lehessen. 
Mielőtt meghalt, azt mondta: 
„Hallottam egy kis madarat. Én is így szeretnék énekelni.” 
Úgy élj, hogy a végén ne félj és hálásan tekinthess vissza rá. 
Életedet pedig minden hibájával együtt Teremtőd kezébe mint valami mestermunkát tehesd. 
Helmut Schlegel OFM 

Imák házaspároknak

Férfinek és nőnek teremtettél bennünket 
Urunk, Istenünk, 
Áldunk Téged és hálát adunk Neked, 
Mert hasonlatosságodra és Képmásodra teremtettél bennünket: 
Férfinak és nőnek teremtettél bennünket. 
Arra hívtál meg minket, hogy boldog és éltető szerelemben éljünk egymással. 
Legyél Áldott azért az „Igenért”, 
Amellyel elköteleződtünk egymásnak, 
A bizalomért és megbocsátásért, amelyre képessé tettél minket. 
A Jelenlétedért, amely jóban-rosszban 
Bevilágítja életünket, kapcsolatunkat. 
Nagylelkű és Hűséges Istenünk, 
Kérünk Téged: 
Taníts meg minden nap újra elköteleződnünk. 
Újítsd meg szerelmünket, 
Erősíts meg minket a hűségben, 
Légy mellettünk a kétség óráiban, 
Amikor meginogni vagy összedőlni látszik 
A legszebb és legnagyobb dolog, amire elhívtál bennünket: 
Egymásért élni és életet adni. 
Szentháromság, 
Atya Fiú Szentlélek, 
Imádkozunk Hozzád azokért a házaspárokért, 
Akik nehézségeket élnek meg, 
Akik nehezen találják az egymáshoz vezető utat, 
Akik elveszítették a bizalmat. 
Minden házaspárnak, minden családnak adj kérünk Urunk 
Egységet, Termékenységet, Hűséget 
És Örömet mindörökre. 
Amen 

 

 

Légy Áldott Istenünk, 
És legyen Áldott a Te Szent Neved mindörökké. 
Te alkottál minket férfinak és nőnek, 
Hogy egymásnak támaszai lehessünk. 
Hogy gyermekek szülessenek szerelmünkből, 
És hogy Egységünk képmása lehessen Szent Fiad és az Egyház egységének. 
Jézus tanítása szerint kérjük Tőled most 
Mindennapi kenyerünket, 
Táplálékot testünk és lelkünk számára, 
Kettőnknek, gyermekeinknek, és gyermekeink gyermekeinek. 
Őrizz meg minket és őrizd meg őket is Szeretetedben. 
Légy irgalmas hibáink és vétkeink iránt, 
És add, hogy mi is elnézőek lehessünk mások hibáival és vétkeivel. 
Nézz most kettőnkre Urunk, 
Légy kegyes hozzánk, 
Vigyázz szerelmünkre 
És vezess el minket együtt öreg napjainkig. 
Amen 

 

 

Urunk, Neked ajánljuk boldogságunkat, 
Neked ajánljuk egész életünket, 
Neked ajánljuk közös utunkat. 
Őrizd szerelmünket, őrizzél bennünket. 
Tartsd tőlünk távol a fizikai veszélyeket, 
És azokat a veszélyeket is, amelyek lelkünkre leselkednek. 
Adj nekünk erőt, 
Add nekünk kegyelmedet, 
Add nekünk örömödet. 
Egyedül gyengék vagyunk, 
Olyan emberien gyengék. 
Nélküled semmire sem vagyunk képesek, 
De Veled mindenre képesek vagyunk. 
Urunk, bízunk Benned. 
Add Urunk, hogy életünk egy közösen írt 
Oldal legyen az Élet könyvében. 

 

 

Imádság gyermekeinkért

Mária, Te bemutattad gyermekedet a Templomban. 
Most mi is idehozzuk Eléd gyermekeinket. 
A keresztség kegyelme által Édesanyjuk lettél. 
Bizalmadba ajánljuk őket, és féltő anyai gondoskodásodra bízzuk őket. 
Adj nekik egészséget. Őrizd meg őket a bűntől. 
Ha eltévelyednének, őrizd meg őket szeretetedben, 
és eszközöld ki számukra a megbocsátást, 
hogy újra megszülessenek az életre. 
Minket, szüleiket, pedig segítsél az értük végzett feladatainkban. 
Add nekünk fényedet és szeretetedet. 
Tanítsd meg nekünk, hogyan nyissuk fel szemüket a szépre, 
Lelküket az igazra, szívüket a jóra. 
Tanítsd meg nekünk, hogyan hallgassuk meg őket jól, hogyan 
Készítsük fel őket a felelősségvállalásra. 
Tanítsd meg nekünk, hogyan vonuljunk háttérbe, 
ha majd eljön az óra, hogy a 
Saját kezükbe vegyék az életüket. 
És amikor már nem leszünk mellettük, hogy óvó szeretetünkkel 
Körülvegyük őket, 
Legyél Te mellettük, 
Borítsd be őket anyai szereteteddel, 
Vezesd őket egész életükön át, 
Hogy egy napon mindannyian együtt lehessünk majd 
Az Atyai Házban. 
Amen